Notársky úrad
JUDr. Zuzana Grófiková
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/43 63 42 04, -05, -06
fax: 02/43 41 29 04
 

Vítame Vás na stránke

Notárskeho úradu JUDr. Zuzana Grófiková, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava

Poskytované služby

Notár poskytuje služby v zmysle Notárskeho poriadku, zák.č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov – Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Občianskeho súdneho poriadku, a pod.
Notárske úkony sú účtované v zmysle vyhl.č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Prečo spísať listinu práve u notára?

1. Všetky listiny vyhotovené notárom majú formu notárskej zápisnice. Notárska zápisnica je verejnou listinou.
Verejná listina je v zmysle § 134 Občianskeho súdneho poriadku každá listina vydaná súdom Slovenskej republiky alebo iným štátnym orgánom v medziach ich právomoci ako aj listina vyhlásená osobitným predpisom za verejnú. Takou je aj notárska zápisnica.
Verejná listina má vyššiu dôkaznú silu ako listina súkromná. Ak nie je dokázaný opak platí to, čo je potvrdené vo verejnej listine. Na rozdiel od listiny súkromnej, kde to čo je v nej napísané treba aj dokázať.
2. Notár má pevne stanovenú odmenu za každý notársky úkon. Ceny sú určené vyhláškou č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá je verejne prístupná.