Notársky úrad
JUDr. Zuzana Grófiková
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/43 63 42 04, -05, -06
fax: 02/43 41 29 04
 

Oblasti poskytovaných služieb

A) Služby poskytované nepretržite počas úradných hodín:
- Overovanie podpisov
- Overovanie kópií

Overujeme aj v týchto cudzích jazykoch: angličtine, nemčine, španielčine

B) Služby poskytované na základe predchádzajúcej dohody (termín je možné dohodnúť telefonicky, elektronickou formou alebo osobne)

Obchodné spoločnosti
ich založenie, zmeny v nich, zrušenie s likvidáciou/bez likvidácie ako aj súvisiace právne úkony
Osvedčenia z priebehu valných zhromaždení aj priamo v sídle spoločnosti.

Nehnuteľnosti
Všetky typy zmlúv viažúce sa k nehnuteľnostiam – kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy o reálnom rozdelení pozemkov, osvedčenia o vydržaní.

Zmluvy o pôžičkách a ich zabezpečenie
Záložné zmluvy, zmluvy o zriadení/zrušení vecných bremien, zmluvy o ručení, uznanie dlhu dlžníka,
Vyhlásenie dlžníka o súhlase s exekúciou na celý svoj majetok v prípade ak neuhradí veriteľovi jeho pohľadávku v termíne splatnosti.

Úschovy peňazí napr. kúpnej ceny, ktorá sa vyplatí predávajúcemu až po zápise vlastníctva na meno kupujúceho v katastri nehnuteľností.

Všetky právne služby poskytujeme aj v týchto cudzích jazykoch: španielčine, nemčine a angličtine.